Bookmark and Share

Pravidlá pre rok 2014

Vydané dňa 21. 04. 2014 (6093 x prečítané)

Pravidlá Gemersko - Malohontskej Hasičskej Ligy na rok 2014

 

 


Pravidlá Gemersko - Malohontskej Hasičskej Ligy na rok 2014

 

 

• Účasť
• Termíny a začiatky súťaží
• Technické podmienky
• Spôsob vykonania požiarneho útoku

• Výbor

I. Účasť
Gemersko - malohontská hasičská liga je dopredu dohodnutý seriál súťaží v požiarnom útoku. Môžu sa jej zúčastniť všetky hasičské družstvá mužov a žien (min. 3 družstvá). Do ligy budú zaradené všetky družstvá, ktoré do 24. 5. 2014 zaplatia vklad vo výške 50 € - noví účastníci, 30 € - pri opakovanej účasti. Pri účasti dvoch a viacerých družstiev z jedného DHZ platia ďalšie družstvá polovicu štartovného.
Tieto financie budú použité na zakúpenie putovného ligového pohára, poháre pre 1. až 3. miesto v konečnom poradí.

Za prihlášku do jednotlivých kôl sa považuje zaplatenie štartovného usporiadateľovi. Súťažiacim musí byť umožnené zakúpenie štartovného aj bez stravy za max. 8€.

 

II. Termíny a začiatky súťaží
Kalendár súťaží bude vopred dohodnutý na návrh daný usporiadateľmi, ktorý bude zverejnený v dostatočnom predstihu pred začiatkom prvého kola GMHL s ohľadom na dátumy postupových kôl.
Záverečné kolo sa uskutoční v sobotu, kde bude vyhodnotený celý ročník GMHL. Po dohode, môže záverečné kolo usporiadať ktorékoľvek družstvo.

III. Technické podmienky
Stroj :
• musí vizuálne zodpovedať schválenému typu ( blok motora a čerpadlo )
• ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení ( karburátore )
• výfukové potrubie ľubovoľné
• víčko na stroji nemusí byť založené
• na stroji sú povolené športové úpravy
• nie sú povolené prídavné tlakové nádoby ani tzv. „turbo“
• na stroji musí byť založený kryt rozvodovej časti motora
• nemusí byť založená spätná klapka rozvádzača vody

Sací kôš:
• musí vychádzať zo schváleného typu + môže byť použitý kôš ,,TURBO´´
• úprava váhy a jeho výšky povolená
• s funkčnou klapkou
• bez poistky proti rozpojeniu
• svetlosť oka ( sita ) max 1 × 1 cm
• musí mať min. 2,5 závitu
Savice:
• povolené šroubenie s „O“ krúžkami
• dĺžka savice 2,5 metra ±0,1m, priemer 110 mm
• šróbenie min. 2,5 závitu

 

 

 


Hadice „B“ a „C“:
• dĺžka hadice min. 19 metrov a  hadice sa budú merať na každej súťaži po vykonaní útoku každého družstva – vždy jedna hadica náhmatkovo (žrebovaním) – vždy jedna hadica
• povolené sú hadice min. ø C38, B65
• povolené poistky proti rozpojeniu

Rozdeľovač:
• povolené poistky proti rozpojeniu
• s tromi ovládacími prvkami, bez ostrých hrán

Prúdnice:
• s priemerom výstrekovej trubice 12,5 mm
• povolené poistky proti rozpojeniu

Ostatné ustanovenia:
• podložka pod savicu – gumená o hrúbke max. 2 cm a o rozmeroch max 50 x 50 cm
• povolené sú max 3 ks kľúčov, nemusia byť
• nie sú povolené predmety ako kamienky, tráva a pod. k stabilizácii polohy ktoréhokoľvek náradia
• nádrž na vodu musí mať obsah min 800 litrov a výšku min. 0,8 m
• ľavá stena nádrže z pohľadu od základne musí byť súbežná so stredom základne
• voda do nádrže počas pokusu nebude dopúšťaná

Výstroj súťažiacich:
• ústroj športová, pracovná, tretry sú povolené
• môže byť použitý opasok (vrátane ľahkých opaskov)

• musí byť použitá ochranná prilba, po ukončení požiarneho útoku musí byť na hlave každého člena družstva
• musia byť zakryté kolená a ramená


Trať a jej okolie:
• povrch okolo základne musí byť spevnený poprípade vykobercovaný, aby bola dosiahnutá regulárnosť počas celých pretekov

• trať musí byť zabezpečená proti samovoľnému pohybu osôb z troch strán, zo strany základne minimálne 3 metre

• trať nemôže obsahovať pevné prekážky presahujúce úroveň terénu
• rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška max 10 cm
• štartová čiara je vzdialená od stredu základne 10 metrov a musí byť umiestnená po pravej strane základne v smere požiarneho útoku+ prídavná čiara 1 meter za fotobunkou v protismere behu

• vzdialenosť základne od kade 4 m
• dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru je 70 metrov
• vzdialenosť terčov a medzi terčmi je 5 metrov
• terče musia byť zhotovené tak aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm a bol uprostred dosky o rozmeroch 50 x 50 cm, môžu byť použité iba sklopné terče s časomierou
• terče môžu byť max. vo výške 160 cm

 

 

 

 

 

 

 

IV. Spôsob vykonania požiarneho útoku
• družstvo vykoná požiarny útok tzv. „hurá spôsobom“
• všetko náradie bude uložené na základni
• družstvo tvorí 7 členov, pričom dvaja pretekári môžu byť ,,požičaní´´ z iného družstva – pričom môžu ísť za max. dve družstvá, vždy v pôvodnom drese a za každého druhého požičaného sa družstvu strháva 1 bod z celkového bodovania (výnimky v prípade špecifických situácii riešia priamo na mieste zástupcovia ligových družstiev väčšinovým hlasovaním)
• dĺžka prípravy základne je 3-5 minút, určí usporiadateľ
• čas prípravy základne beží od momentu položenia prvého náradia na základňu, po pokyne rozhodcu

• zakazuje sa manipulácia s náradím cudzou osobou (nesúťažiacim členom) počas prípravy základne s výnimkou prenosu požiarnej striekačky
• pripravenosť základne oznámi člen družstva rozhodcovi a ten dá následne pokyn ku štartu
• od tohto momentu je náradie bez súhlasu rozhodcu, do povelu štart, nedotknuteľné
• stroj môže byť naštartovaný aj počas prípravy základne
• medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmikoľvek „zubmi“ polospojok musí byť na vloženie šablóny

• hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
• savice môžu byť preložené ľubovoľne, avšak nesmú presahovať základňu o viac ako 100 cm

• okrem savíc nesmie žiadne náradie presahovať obrys základne
• prúdnica sa môže pri nástreku o zem opierať nie však dotýkať sa nástrekovej čiary, čiara je nedotknuteľná
• sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením aj po vytiahnutí z vody
• pri zlyhaní časomiery, má družstvo nárok na opakovaný pokus
• každý súťažiaci musí pokus ukončiť v úplnom výstroji

 

Neplatné pokusy/diskvalifikácia

• pokus je neplatný ,,N“ keď:  - nie je po ukončení pokusu spojené sacie vedenie

                                               - je sacie vedenie rozpojené pred pokynom rozhodcu

                                               - súťažiaci dotáča sací kôš v kadi

 

• družstvo je diskvalifikované ,,D“ (a získava 0 bodov) za:

                                               - nešportové správanie (úmyselne hodená prilba, slovný/fyzický útok...)

                                               - úmyselný podvod (dotáčanie koša v kadi...)

                                               - použitie náradia v nesúlade s pravidlami GMHL


Povinnosti usporiadateľa:
• je povinný zabezpečiť digitálnu časomieru s fotobunkou, ktorá bude merať dosiahnutý čas na dve desatinné miesta
• musí zabezpečiť tabuľu na ktorej bude možné zapísať všetky priebežné výsledky daného kola

• zabezpečí označenie trate tak aby spĺňala regulárnosť počas celých pretekov a miesto pre technickú kontrolu náradia
• zabezpečí občerstvenie pre pretekárov
• zabezpečí označenie rozhodcov

 

Povinnosti rozhodcov

• kontrola náradia na základni, kontrola kade počas útoku, terče, meranie hadíc

• pred zahájením súťaže prekontrolovať regulárnosť súťažnej dráhy a splnenie podmienok pre usporiadateľa, ako je uvedené v pravidlách

• pred začatím ročníka sa určia rozhodcovia pre jednotlivé kolá GMHL

• používať jednotné mierky na meranie : šablóna max. 1 mm, valček 12,5 mm

 

Súťažiaci

• každý člen hasičského družstva prihlásený do súťaže musí poznať obsah súťažného poriadku a propozícii na príslušnú súťaž; musí sa riadiť ich obsahom ako aj ďalšími pokynmi  členov vedenia súťaže

• súťažiaci je povinný sa dostaviť na štart vo výstroji a výzbroji, ktorý je stanovený súťažným poriadkom a propozíciami súťaže

• súťažiaci je povinný podrobiť sa všetkým rozhodnutiam rozhodcov a opatreniam usporiadateľov; môže sa zdržiavať do štartu len v priestore, ktorý je určený usporiadateľom a po skončení svojho pokusu musí opustiť priestor plnenia disciplíny

 

Výbor

• je najvyšším orgánom (na súťaži) ligy.

• má X členov – podľa počtu zúčastnených družstiev a jeho zloženie bude schválené na prvom stretnutí v roku, pred začiatkom sezóny

• volebné obdobie zvoleného výboru je 1 rok

• výbor ligy má právo vyžadovať od usporiadateľa súťaže dodržiavanie pravidiel ligy

• v prípade nedodržania pravidiel sa súťaž stáva neregulárnou, o čom rozhodne výbor ligy

• za konečné a právoplatné rozhodnutie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru

• pri neúčasti člena výboru na súťaži zastáva jeho funkciu iný člen DHZ

• výsledky takejto súťaže sa do konečného poradia ligy nezapočítavajú

 

 

Protesty:
• môžu podávať písomnou formou členovia jednotlivých družstiev, na svoj pokus a to max do 10 minút od ukončenia pokusu respektíve vyhlásenia výsledkov


V. Hodnotenie jednotlivých kôl:
• jednotlivým družstvám budú pridelené body na základe ich umiestnenia podľa dosiahnutých časov – pri rovnosti časov rozhoduje pomalší pokus
• na záverečnom kole budú vyhlásené konečné výsledky celého ročníka GMHL

• víťazom sa stáva družstvo v najvyšším počtom získaných bodov

• pri rovnosti bodov rozhoduje vždy väčší počet lepších umiestnení
• víťaz obdrží putovný pohár GMHL na dobu jedného roku a pohár za 1. miesto

• v prípade, že víťaz vyhrá putovný pohár tretí rok po sebe alebo 5-krát prerušovane, ostáva mu natrvalo

Kľúč k prideleniu bodov:
1. miesto 15 bodov                             Ženy:  1. miesto 15 bodov
2. miesto 13 bodov                                         2. miesto 13 bodov
3. miesto 11 bodov                                         3. miesto 11 bodov
4. miesto 9 bodov                                           4. miesto 9 bodov
5. miesto 8 bodov                                           5. miesto 8 bodov
6. miesto 7 bodov                                           6. miesto 7 bodov
7. miesto 6 bodov                                           7. miesto 6 bodov
8. miesto 5 bodov                                           8. miesto 5 bodov
9. až posledné miesto 4 body

Účasť na pretekoch 3 body (v prípade neplatných pokusov).

 

Platnosť pravidiel je 1 rok