Bookmark and Share

Pravidlá rok 2012

Vydané dňa 01. 12. 2012 (2870 x prečítané)

• Účasť
• Termíny a začiatky súťaží
• Technické podmienky
• Spôsob vykonania požiarneho útoku
• Výbor


I. Účasť

Gemersko - malohontská hasičská liga je dopredu dohodnutý seriál súťaží v požiarnom útoku. Môžu sa jej zúčastniť všetky hasičské družstvá mužov a žien (min. 3 družstvá). Do ligy budú zaradené všetky družstvá, ktoré pred zahájením prvého kola daného ročníka zaplatia vklad vo výške 50 €. Pri účasti dvoch a viacerých družstiev z jedného DHZ platia ďalšie družstvá polovicu štartovného. Tieto financie budú použité na zakúpenie putovného ligového pohára, poháre pre 1. až 3. miesto v konečnom poradí.

Za prihlášku do jednotlivých kôl sa považuje zaplatenie štartovného usporiadateľovi, ktoré nesmie presiahnuť čiastku 8 € (bez stravy) pre účastníkov hasičskej ligy.

 

II. Termíny a začiatky súťaží

Kalendár súťaží bude vopred dohodnutý na návrh daný usporiadateľmi, ktorý bude zverejnení v dostatočnom predstihu pred začiatkom prvého kola GMHL s ohľadom na dátumy postupových kôl. Záverečné kolo sa uskutoční v sobotu, kde bude vyhodnotený celý ročník GMHL. Po dohode, môže záverečné kolo usporiadať ktorékoľvek družstvo.

III. Technické podmienky

Stroj :
• musí vizuálne zodpovedať schválenému typu ( blok motora a čerpadlo )
• ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení ( karburátore )
• výfukové potrubie ľubovoľné
• víčko na stroji nemusí byť založené
• na stroji sú povolené športové úpravy
• nie sú povolené prídavné tlakové nádoby ani tzv. „turbo“
• na stroji musí byť založený kryt rozvodovej časti motora
• nemusí byť založená spätná klapka rozvádzača vody

Sací kôš:
• musí vychádzať zo schváleného typu + môže byť použitý kôš ,,TURBO´´
• úprava váhy a jeho výšky povolená
• s funkčnou klapkou
• bez poistky proti rozpojeniu
• svetlosť oka ( sita ) max 1 × 1 cm
• musí mať min. 2,5 závitu Savice:
• povolené šroubenie s „O“ krúžkami
• dĺžka savice 2,5 metra ±0,1m, priemer 110 mm
• šróbenie min. 2,5 závitu

Hadice „B“ a „C“:
• dĺžka hadice min. 19 metrov a  hadice sa budú merať na každej súťaži po vykonaní útoku každého družstva náhmatkovo (žrebovaním) – vždy jedna hadica.
• povolené sú hadice min. ø C38, B65
• povolené poistky proti rozpojeniu

Rozdeľovač:
• povolené poistky proti rozpojeniu
• s tromi ovládacími prvkami, bez ostrých hrán

Prúdnice:
• s priemerom výstrekovej trubice 12,5 mm
• povolené poistky proti rozpojeniu

Ostatné ustanovenia:
• podložka pod savicu – gumená o hrúbke max. 2 cm a o rozmeroch max 60 x 60 cm
• povolené sú max 3 ks kľúčov, nemusia byť
• nie sú povolené predmety ako kamienky, tráva a pod. k stabilizácii polohy ktoréhokoľvek náradia
• nádrž na vodu musí mať obsah min 800 litrov a výšku min. 0,8 m
• ľavá stena nádrže z pohľadu od základne musí byť súbežná so stredom základne
• voda do nádrže počas pokusu nebude dopúšťaná

Výstroj súťažiacich:
• ústroj športová, pracovná, tretry sú povolené
• môže byť použitý opasok ( ľahký )
• musí byť použitá ochranná prilba, po ukončení požiarneho útoku musí byť na hlave každého člena družstva
• musia byť zakryté kolená a ramená

Trať a jej okolie:
• povrch okolo základne musí byť spevnený poprípade vykobercovaný, aby bola dosiahnutá regulárnosť počas celých pretekov, zároveň musí byť zabezpečená proti samovoľnému pohybu osôb z troch strán, zo strany základne minimálne 3 metre
• rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška max 10 cm
• štartová čiara je vzdialená od stredu základne 10 metrov a musí byť umiestnená po pravej strane základne v smere požiarneho útoku, pridaná čiara za fotobunku (1 meter)
• vzdialenosť základne od kade 4 m
• dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru je 70 metrov
• vzdialenosť terčov a medzi terčmi je 5 metrov
• terče musia byť zhotovené tak aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm a bol uprostred dosky o rozmeroch 50 x 50 cm, môžu byť použité iba sklopné terče s časomierou
• terče môžu byť max. vo výške 160 cm  

IV. Spôsob vykonania požiarneho útoku

• družstvo vykoná požiarny útok tzv. „hurá spôsobom“
• všetko náradie bude uložené na základni
• družstvo tvorí 7 členov, pričom dvaja pretekári – každý z iného družstva - môžu byť ,,požičaní´´ z iného družstva – pričom každý môže ísť za max. dve družstvá, vždy v pôvodnom drese
• dĺžka prípravy základne je 3-5 minút, určí usporiadeteľ
• čas prípravy základne beží od momentu položenia striekačky na základňu, po pokyne rozhodcu
• pripravenosť základne oznámi člen družstva rozhodcovi a ten dá následne pokyn ku štartu
• od tohto momentu je náradie bez súhlasu rozhodcu, do povelu štart, nedotknuteľné
• stroj môže byť naštartovaný iba pred samotným štartom – mimo toho je štartovanie na základni zakázané
• medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmikoľvek „zubmi“ polospojok musí byť na vloženie šablóny
• hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
• savice môžu byť preložené ľubovoľne, avšak nesmú presahovať základňu o viac ako 100 cm
• okrem savíc nesmie žiadne náradie presahovať obrys základne
• prúdnica sa môže pri nástreku o zem opierať nie však dotýkať sa nástrekovej čiary, čiara je nedotknuteľná
• sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením aj po vytiahnutí z vody
• pri zlyhaní časomiery, má družstvo nárok na opakovaný pokus
• každý súťažiaci musí pokus ukončiť v úplnom výstroji
• úmyselne odhodená prilba znamená diskvalifikáciu

Povinnosti usporiadateľa:
• je povinný zabezpečiť digitálnu časomieru s fotobunkou, ktorá bude merať dosiahnutý čas na dve desatinné miesta
• musí zabezpečiť tabuľu na ktorej bude možné zapísať všetky priebežné výsledky daného kola
• zabezpečí označenie trate tak aby spĺňala regulárnosť počas celých pretekov a miesto pre technickú kontrolu náradia
• zabezpečí občerstvenie pre pretekárov
• zabezpečí označenie rozhodcov

 

Povinnosti rozhodcov:

• kontrola náradia na základni, časomiera, kontrola kade počas útoku, terče
• pred zahájením súťaže prekontrolovať regulárnosť súťažnej dráhy a splnenie podmienok pre usporiadateľa, ako je uvedené v pravidlách
• pred začatím ročníka sa určia rozhodcovia pre jednotlivé kolá
• použitné jednotných mierok: šablóna 1 mm, valček 12,5 mm

Súťažiaci:

Každý člen hasičského družstva prihlásený do súťaže musí poznať obsah súťažného poriadku a propozícií na príslušnú súťaž. Musí sa riadiť ich obsahom ako aj ďalšími pokynmi členov vedenia súťaže.  Súťažiaci je povinný včas sa dostaviť na štart vo výstroji a výzbroji, ktorý je stanovený súťažným poriadkom a propozíciami súťaže. Ak sa včas nedostaví – jednotlivec alebo družstvo stráca nárok na daný pokus.

Súťažiaci je povinný podrobiť sa všetkým rozhodnutiam rozhodcov a opatreniam usporiadateľov . Môže sa zdržiavať do štartu len v priestore, ktorý je určený usporiadateľom a po skončení svojho pokusu musí opustiť priestor plnenia disciplíny.

Súťažiaci jednotlivec a družstvo môže byť vylúčené zo súťaže, ak počas súťaže použije iné náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súťaže skontrolované. V prípade správania, jednotlivca alebo viacerých členov družstva, ktoré výbor posúdi za nešportové bude družstvo vylúčené z danej súťaže bez zisku bodu.

Výbor

• je najvyšším orgánom (na súťaži) ligy.
• má X členov – podľa počtu zúčastnených družstiev a jeho zloženie bude schválené na prvom stretnutí v roku, pred začiatkom sezóny
• volebné obdobie zvoleného výboru je 1 rok
• výbor ligy má právo vyžadovať od usporiadateľa súťaže dodržiavanie pravidiel ligy
• v prípade nedodržania pravidiel sa súťaž stáva neregulárnou, o čom rozhodne výbor ligy
• za konečné a právoplatné rozhodnutie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru
• výsledky takejto súťaže sa do konečného poradia ligy nezapočítavajú

Protesty:
• môžu podávať členovia jednotlivých družstiev, na svoj pokus a to max do 10 minút od ukončenia pokusu respektíve vyhlásenia výsledkov a jedine písomnou formou

Hodnotenie jednotlivých kôl:
• jednotlivým družstvám budú pridelené body na základe ich umiestnenia podľa dosiahnutých časov – pri rovnosti časov rozhoduje pomalší pokus • na záverečnom kole budú vyhlásené konečné výsledky celého ročníka GMHL
• víťazom sa stáva družstvo v najvyšším počtom získaných bodov
• pri rovnosti bodov rozhoduje vždy väčší počet lepších umiestnení
• víťaz obdrží putovný pohár GMHL na dobu jedného roku a pohár za 1. miesto
• v prípade, že víťaz vyhrá putovný pohár tretí rok po sebe alebo 5-krát prerušovane, ostáva mu natrvalo

Kľúč k prideleniu bodov:

Muži: 

1. miesto 15 bodov
2. miesto 13 bodov
3. miesto 12 bodov
4. miesto 11 bodov   
5. miesto 10 bodov
6. miesto 9 bodov
7. miesto 8 bodov
8. miesto 7 bodov
9. miesto 6 body
10. miesto 5 body
11. miesto 4 body
12. miesto 3 body
13. miesto 2 body
14. až posledné miesto 1 bod

Ženy: 

1. miesto 15 bodov
2. miesto 13 bodov
3. miesto 12 bodov
4. miesto 11 bodov
5. miesto 10 bodov

Účasť na pretekoch 1 bod.

Platnosť pravidiel je 1 rok

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk